روال ثبت درخواست از طریق سامانه

به منظور ثبت درخواست بر اساس نوع درخواست انتخابی از منوی خدمات الکترونیک درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید.