شرح خدمات دولت الکترونیک شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه پیام

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه پیام به منظور سهولت در خدمت رسانی و تکریم ارباب رجوع، سامانه ثبت و پیگیری خدمات دولت الکترونیک را راه اندازی نمود.

در حال حاضر در چارچوب خدمات دولت الکترونیک که در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام راه اندازی گردیده است خدمات ذیل از طریق سامانه مذکور قابل پذیرش می باشد.

  • معاونت منطقه ویژه و سرمایه گذاری
  • درخواست اجاره زمین ۲۵ ساله
  • رخواست اجاره زمین
  • درخواست اجاره سوله
  • درخواست اجاره سوله به شرط تملیک
  • درخواست مشارکت در ساخت
  • ثبت درخواست واحد اداری
  • معاونت فرودگاهی و هوا نوردی
  • درخواست اجاره آشیانه
  • درخواست اجاره واحد اداری در منطقه فرودگاهی