شیوه ی پیگیری درخواست

کلیه درخواست های ثبت شده در سامانه دولت الکترونیک منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاهی پیام صرفا از طریق سامانه صورت می پذیرد .

به منظور آگاهی و مشاهده مراحل انجام شده درخواست می توانید با ورود به سامانه از قسمت خدمات الکترونیک>پیگیری درخواست با وارد کردن کد ملی و شماره پیگیری وضعیت درخواست خود را مشاهده فرمایید.