درباره شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

شرکت خدمات هوایی پیام دریک نگاه

شرکت خدمات هوایی پیام در سال 1369تحت عنوان مرکز خدمات هوایی جهت ارائه خدمات هوایی  وحمل ونقل و توزیع بار کالاهای پستی وارائه خدمات هلیکوپتری به نقاط صعب العبور در شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و تائید و تجهیزو نگهداری مراکز ، دستگاه ها و امکانات مخابراتی و پستی کشور فعالیت خودرا شروع نمود  و در سال1374 اساس نامه شرکت خدمات هوایی پیام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . با توجه به موقعیت و جایگاه این شرکت و همجواری آن با تهران بنا به مصوب  تیرماه 1382 هیئت محترم دولت 3600 هکتار از اراضی فرودگاه پیام بعنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین گردیده لذا با عنایت به وظایف مندرج در اساس نامه و پتانسیل قانون  منطقه ویژه و امکانات موجود فعالیت های شرکت در چهارزمینه  خدمات فرودگاه، ایرلاین پیام ، منطقه ویژه اقتصادی و هاب پستی تقسیم بندی می گردد.